Life cycle of a Plastic Bottle

♻️Tới năm 2050, Biển có thể sẽ nhiều rác nhựa hơn cá, NHƯNG đó chỉ là lời dự đoán, không phải là định mệnh! Chúng ta CÓ THỂ THAY ĐỔI điều đó. Cách hành xử khác nhau sẽ dẫn tới những kết quả RẤT KHÁC NHAU.

Related Posts

Leave a Reply